سازمان فضایی ایران- خدمات الکترونیکی
خدمات فضایی سازمان فضایی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۲۱ | 
   شناسه خدمت        عنوان خدمت  بستر ارائه خدمت راهنما  سوالات متداول
  ۱۸۰۵۱۸۰۹۰۰۰      آموزش و ترویج در حوزه علوم و فناوری فضایی                    
  ۱۳۰۶۱۸۱۰۰۰۰      ارائه خدمات کاربردی سنجش از دور
  ۱۳۰۶۱۸۱۱۰۰۰      ارائه اطلاعات پایش ماهواره ای زمین                    
  ۱۳۰۶۱۸۱۲۰۰۰      ارائه خدمات آزمایشگاهی سنجش از دور
  ۱۳۰۶۱۸۱۲۱۰۰          ارائه داده های طیفی از طریق دسترسی به کتابخانه طیفی                   
  ۱۳۰۶۱۸۱۲۱۰۱           ارائه خدمات طیف سنجی                   
  ۱۳۰۶۱۸۱۳۰۰۰      ثبت شبکه های ماهواره ای در مراجع داخلی و بین المللی
  ۱۳۰۸۱۸۱۴۰۰۰      ارائه خدمات در حوزه نجوم رصدی
  ۱۳۰۸۱۸۱۴۱۰۰           ارائه خدمات بازدید در حوزه نجوم رصدی                   
  ۱۳۰۸۱۸۱۴۱۰۱           ارائه خدمات پژوهشی در حوزه نجوم رصدی                   
  ۱۳۰۶۱۸۱۵۰۰۰      ارائه داده و تصاویر ماهواره ای                   
  ۱۳۰۶۱۸۱۶۰۰۰      ارائه خدمات ارتباطی ماهواره اینمارست                   
  ۱۳۰۶۱۸۱۷۰۰۰      ارائه خدمات پهنای باند ماهواره ای
نشانی مطلب در وبگاه سازمان فضایی ایران:
http://old.isa.ir/find.php?item=1.325.1576.fa
برگشت به اصل مطلب