بایگانی بخش تعریف و تاریخچه

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ -

تعریف حقوق فضا

بر اساس تعریف دفتر امور فضای ماورای جو سازمان ملل متحد، حقوق فضا را می توان به عنوان حقوق حاکم بر فعالیت های مرتبط با فضا توصیف نمود. حقوق فضا، همچون حقوق بین‌الملل عمومی، دربردارنده گستره‌ای از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، معاهدات، کنوانسیون ها و قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همچنین قواعد و مقررات سازمان های بین‌المللی است.