بایگانی بخش آشنایی با سازندگان، مشاورین و اپراتورهای بین المللی