بایگانی بخش فیلم

img_yw_news
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸ -

در زندگی روزمره خود چقدر از فناوری فضایی استفاده می کنیم، قسمت اول

در زندگی روزمره خود چقدر از فناوری فضایی استفاده می کنیم، قسمت اول

img_yw_news
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸ -

استارت آپ کشتیار

معرفی استارت آپ کشتیار

img_yw_news
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸ -

استارت آپ مدیریت مکانی فضاکاو

استارت آپ مدیریت مکانی فضاکاو

img_yw_news
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸ -

استارت آپ شریف کاوش نگر

استارت آپ شریف کاوش نگر

img_yw_news
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸ -

استارت آپ هواشناسی کاربردی هوشمند سیمیتیو

استارت آپ هواشناسی کاربردی هوشمند سیمیتیو

img_yw_news
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸ -

استارت آپ سادک

استارت آپ سادک

img_yw_news
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸ -

استارت آپ تیزنگر

معرفی استارت آپ تیزنگر

img_yw_news
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸ -

معرفی خدمات دفتر مطالعاتی اسپاش

معرفی خدمات دفتر مطالعاتی اسپاش

img_yw_news
جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ -

پیش رویداد نوآوردگاه فضایی

پیش رویداد نوآوردگاه فضایی

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

کارگاه تصویری آموزش عکاسی نجومی، بخش سوم

کارگاه تصویری آموزش عکاسی نجومی، بخش سوم  

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

کارگاه تصویری آموزش عکاسی نجومی، بخش دوم

کارگاه تصویری آموزش عکاسی نجومی، بخش دوم

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ -

کارگاه تصویری آموزش عکاسی نجومی، بخش اول

کارگاه تصویری آموزش عکاسی نجومی، بخش اول