بایگانی بخش پروژه های ترویجی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

ارائه خدمات رصدی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

کارگاه ملی ستارگان متغیر

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

پروژه گذر سیاره تیر

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

پروژه گذر سیاره ناهید