بایگانی بخش پروژه های ترویجی

img_yw_news
دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

کارگاه ملی ستارگان متغیر

img_yw_news
دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

پروژه گذر سیاره تیر

img_yw_news
دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

پروژه گذر سیاره ناهید