بایگانی بخش دبیر روز فناوری فضایی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ -

دبیر ستاد برگزاری مراسم روز فناوری فضایی سال ۱۳۹۶

مجتبی سرادقی دبیر ستاد برگزاری مراسم روز فناوری فضایی سال ۱۳۹۶