بایگانی بخش کارگاههای آموزشی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵ -

برنامه زمانبندی سومین نشست هم اندیشی خدمات متقابل فناوری فضایی و دانش نجوم در کشور

برنامه زمانبندی  سومین نشست هم اندیشی خدمات متقابل فناوری فضایی و دانش نجوم در کشور

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵ -

برنامه سمینار " سنجش از دور و محیط زیست "_ 18 مهر 95

برنامه سمینار   " سنجش از دور و محیط زیست "_ 18 مهر 95

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵ -

برنامه نشست تخصصی کاربرد سنجش از دور در کشاورزی

برنامه نشست تخصصی کاربرد سنجش از دور در کشاورزی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵ -

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی "کاربرد سنجش از دور در علوم محیطی" 17 مهر 95

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵ -

برنامه کارگاه حقوق و دیپلماسی فضایی پژوهشگاه هوا فضا

برنامه کارگاه حقوق و دیپلماسی فضایی  پژوهشگاه هوا فضا (18 مهرماه 1395)

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵ -

برنامه کارگاه حقوق بین الملل فضایی (سیاستگذاریهای کلان فضایی و فعالیتهای سنجش از دور)

برنامه کارگاه حقوق بین الملل فضایی (سیاستگذاریهای کلان فضایی و فعالیتهای سنجش از دور)

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵ -

کاربرد سنجش از دور در کشاورزی

کاربرد سنجش از دور در کشاورزی

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵ -

کارگاه آموزشی کاربرد فناوری فضایی در هواشناسی

کارگاه آموزشی کاربرد فناوری فضایی در هواشناسی

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵ -

کارگاه آموزشی کاربرد سنجش از دور در علوم محیطی

کارگاه آموزشی کاربرد سنجش از دور در علوم محیطی

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵ -

کارگاه آموزشی نقش فناوری فضایی در تولید اطلاعات مکان پایه

کارگاه آموزشی  نقش فناوری فضایی در تولید اطلاعات مکان پایه

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵ -

کارگاه آموزشی سنجش از دور و محیط زیست

کارگاه آموزشی سنجش از دور و محیط زیست


پوستر هفته جهانی فضا

ویژه نامه هفته جهانی فضا