فرم نظرسنجی خدمات الکترونیکی


کد رهگیرى این فرم: P144-F145-U0-N57029          
[ چاپ فرم ]
1- سهولت دسترسی به فرمهای موجود در سایت
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
2- سرعت پاسخگویی و پیگیری پرسنل سازمان
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
3- نحوه برخورد پرسنل سازمان
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
4- سطح توضیحات علمی ارائه شده
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
5- سطح رضایتمندی شما از خدمات ارائه شده
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
6- میران دقت و سرعت عمل پاسخگویی پرسنل
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
7- میزان اطلاع رسانی در خصوص خدمات قابل ارائه
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
8- تاثیر روند الکترونیکی کردن خدمات در ارائه بهتر
عالی
خوب
متوسط
ضعیف